Skip to content

Posts from the ‘Καθημερινά’ Category

27
Jun

Estonia: The new Digital Nation!

Την πρόεδρο της Εστονίας την έφερε στην Ελλάδα πρόσφατα ο ΠτΔ Π. Παυλόπουλος! ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ του Προέδρου μας μήπως και μάθουμε κάτι από κράτη που είναι ΠΟΛΥ ΜΠΡΟΣΤΑ στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου. Εμείς είχαμε από καιρό βέβαια προβάλλει το “φαινόμενο” Εστονία (Δείτε ΕΔΩ)

Kersti

“Even though there are only a little over a million of us, thanks to Estonia’s capabilities, we can make ten million payments, perform ten million requests and sign ten million contracts in just ten minutes. Even ten times larger states cannot beat us. But the good news is that it is possible to join our exclusive club of digitally empowered citizens.”

Kersti Kaljulaid

President of Estonia

“Ακόμη κι αν είμαστε μόνο λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο (σε πληθυσμό), χάρη στις δυνατότητες της Εστονίας, μπορούμε να κάνουμε 10 εκατομμύρια πληρωμές, να ικανοποιήσουμε 10 εκατομμύρια ηλεκτρονικές εντολές και να υπογράψουμε 10 εκατομμύρια (ψηφιακά) συμβόλαια σε μόλις 10 λεπτά. Ακόμη και 10 φορές μεγαλύτερες χώρες από εμάς δεν μπορούν να μας ξεπεράσουν σε αυτό. Τα καλά νέα όμως είναι ότι είναι δυνατόν (και εσύ) να ενταχθείς στο κλάμπ των ψηφιακών πολιτών μας”

Αυτά έλεγε η Kersti σχετικά με την “ψηφιακή υπηκοότητα” που προσφέρει η Εστονία. Σήμερα η Εστονία έχει 10-15 εκατομμύρια ψηφιακούς πολίτες…

Ευτυχισμένη και ΠΕΡΗΦΑΝΗ Πρόεδρος ενός ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ (νέου) Κράτους! 

27
Jun

Jobb :-)

unnamed

27
May

Πεντηκοστή

219px-El_Greco_006Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας: από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μέχρι το τέλος των αιώνων…

15
Apr

Το “μυστήριο” της ανομίας…

Palaia_Diathikh_02Διαχονικά το ίδιο!

“…ἐνεδρεύσωμεν δέ τόν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι καί ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν καί ὀνειδίζει ἡμῖν…”

“…ας παγιδεύσωμε λοιπόν τον δίκαιον γιατί μας είναι δύσχηστος και εναντιώνεται στα έργα μας και μας ειρωνεύεται…”

Σοφ. Σολομώντος

8
Apr

Χριστός Ανέστη!

anastasi

Εί τις ευσεβής και φιλόθεος, απολαυέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως.
Εί τις ευγνώμων, εισελθέτω χαίρων εις την χαράν του Κυρίου αυτού.
Εί τις έκαμε νηστεύων, απολαυέτω νύν το δηνάριον.
Εί τις από της πρώτης ώρας ειργάσατο, δεχέσθω σήμερον το δίκαιον όφλημα.
Εί τις μετά την τρίτην ήλθεν, ευχαρίστως εορτασάτω.
Εί τις μετά την έκτην έφθασε, μηδέν αμφιβαλλέτω˙ και γάρ ουδέν ζημειούται.
Εί τις υστέρησεν εις την ενάτην, προσελθέτω, μηδέν ενδοιάζων.
Εί τις εις μόνην έφθασε την ενδεκάτην, μη φοβηθή την βραδύτητα˙ φιλότιμος γάρ ων ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον˙ αναπαύει τον της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης˙ και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει˙ κακείνω δίδωσι και τούτω χαρίζεται˙ και τα έργα δέχεται και την γνώμην ασπάζεται˙ και την πράξιν τιμά και την πρόθεσιν επαινεί. Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου υμών˙ και πρώτοι και δεύτεροι τον μισθόν απολαύετε. Πλούσιοι και πένητες μετ’ αλλήλων χορεύσατε˙ εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε˙ νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, ευφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολύς, μηδείς εξέλθη πεινών. Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως˙ πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν˙ εφάνη γάρ η κοινή Βασιλεία. Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα˙ συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙ ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν, υπ’ αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον άδην ο κατελθών εις τον άδην. Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενον της σαρκός αυτού. Και τούτο προλαβών Ησαϊας εβόησεν˙ ο άδης φησίν, επικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.
Επικράνθη˙ και γάρ κατηργήθη.
Επικράνθη˙ και γάρ ενεπαίχθη.
Επικράνθη˙ και γάρ ενεκρώθη.
Επικράνθη˙ και γάρ καθηρέθη.
Επικράνθη˙ και γάρ εδεσμεύθη.
Έλαβε σώμα και Θεώ περιέτυχεν.
Έλαβε γήν και συνήντησεν ουρανώ.
Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτωκεν όθεν ουκ έβλεπε.
Πού σου, θάνατε, το κέντρον;
Πού σου, άδη, το νίκος;
Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησαι.
Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.
Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται.
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.
Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.

6
Apr

Σήμερον κρεμάται επι ξύλου

σήμερον

Σήμερον το ξύλο του Σταυρού καρφώνεται στη σάρκα της φιλαυτίας των Αιώνων με τον Σωτήρα Ιησού υψωνόμενο να δίνει παράδειγμα αιώνιο της αυταπάρνησης και του θυσιατικού Πνεύματος όχι γιατί πιστεύει σε μια Ιδέα, ούτε γιατί υπακούει στον Νόμο αλλά γιατί αγάπησε πολύ τον άνθρωπο…

1
Apr

Καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς!

ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ«Ερχόμενος ο Κυριος, προς το εκούσιον Παθος, τοις Αποστόλοις έλεγεν εν τη οδώ. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγραπται περί αυτού. Δεύτε ουν και ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθώμεν αυτώ, και συσταυρωθώμεν, και νεκρωθώμεν δι’ αυτόν, ταις του βίου ηδοναίς, ίνα και συζήσωμεν αυτώ, και ακούσωμεν βοώντος αυτού, ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ, δια το παθείν• αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρά μου, και Πατέρα υμών, και Θεόν μου, και Θεόν υμών, και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ, εν τη Βασιλεία των ουρανών.»

2
Mar

Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς

ΑγιοςΝικόλαοςΠλαναςΟι αγρυπνίες στο ταπεινό και απέριττο εκκλησάκι του Αγίου Ελισαίου ήταν μακρόσυρτες κόντρα στο “πνεύμα των καιρών” που τότε ήθελε να τις “περικόψει” ή και να τις καταργήσει. Οι ψάλτες (ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης !) στα όρια του παράφωνου μα ο παπα-Νικόλας δεν πατούσε στη γη αλλά …πετούσε! Οι πιστοί ούτε που καταλάβαιναν κούραση ή νύστα, αλλά μαζί με τον Ιερέα τους σαν ένα σώμα συμμετείχαν στη Θεία Λατρεία, ήταν πλεον το “βασίλειον ιεράτευμα”. Ο απλός Ιερέας ο παπα-Νικόλας ο Πλανάς έδειξε στην πράξη ότι η Δύναμη της Εκκλησίας δεν βρίσκεται πουθενά αλλού παρα στο Πνεύμα το Άγιο.  

18
Feb

Καλή Σαρακοστή!

Καλή Σαρακοστή! Καλό στάδιο!

κεριἜλαμψεν ἡ χάρις σου Κύριε, ἔλαμψεν ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν ἡμῶν· ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος· ἰδού καιρός μετανοίας, ἀποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους, καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός, ὅπως διαπλεύσαντες τό τῆς Νηστείας μέγα πέλαγος, εἰς τήν τριήμερον Ἀνάστασιν καταντήσωμεν, τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σώζοντος τάς ψυχάς ἡμῶν.

8
Feb

Η κρυφή γοητεία της …σφραγίδας!

sfragidaΗ Εκπαίδευση είναι ίσως ο πιο οπισθοδρομικός τομέας του δημοσίου από την άποψη της οργάνωσης και της διοίκησης.

Δεν θα μπούμε τώρα (πάλι) στην επιλογή των “στελεχών” γιατί αυτό θα αποτελέσει case study για τις επόμενες γενιές φοιτητών διοίκησης και οικονομίας. Θα πιάσουμε λίγο το περίφημο myschool.

To myschool είναι ένα δυνατό εργαλείο στην οργάνωση και στη διοίκηση της Εκπαίδευσης. ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΟΜΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ “ΠΟΛΕΜΗΘΗΚΕ”από τους καρεκλοκεύνταυρους της “σφραγίδας”. Αφήνοντας κατα μέρος το ότι μετα βίας και με χίλια “ζόρια” πέρασε κάποιο στοιχειώδες νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία του θα επικεντρωθούμε στην “αντίδραση” που είχε στη χρήση του από τα “στελέχη” της Εκπαίδευσης. Και δεν μιλάμε για το ότι πολλά στελέχη της Εκπαίδευσης (η πλειοψηφία;) δεν είναι ψηφιακά εγγράμματοι και επομένως θα δικαιολογούνταν κάποια αντίδραση από αυτούς, μιλάμε και για την συντριπτική πλειοψηφία και των υπόλοιπων!

ΑΚΟΜΗ ΕΜΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ “ΚΑΡΤΕΛΩΝ” ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’40, ’50 …

Η “κρυφή γοητεία της σφραγίδας” και της παλιάς γραφειοκρατίας επομένως καλά κρατεί στην διοίκηση της εκπαίδευσης όχι γιατί είναι αποτελεσματική αλλά γιατί είναι πολύ συμφέρουσα για αυτόν που βάζει την σφραγίδα!…