Skip to content

Recent Articles

21
Nov

Τα Εισόδια της Θεοτόκου και ο Γέρων Ιάκωβος Τσαλίκης

11_21 Εισόδια ΘεοτόκουΣήμερα εκτός των Εισοδίων της Θεοτόκου εορτάζουμε και την “Είσοδο” στην Ουράνιο Βασιλεία και του π. Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη. Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα από το πνευματικό του τέκνο τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο:

“Ήταν τέτοιας θέρμης η ζέση της πίστεώς του, που το Πάσχα πήγαινε στο κοιμητήριο της μονής και έλεγε, «Χριστός Ανέστη» στους κεκοιμημένους πατέρες, τα δε Χριστούγεννα η ευαίσθητη καρδία του συνέχιζε τον εορτασμό και την πανήγυρη της ημέρας μέσα στο γειτονικό δάσος. Εκεί όλως τυχαία και ξαφνικά ακούσαμε φωνή να ψάλλει: «Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε… Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη…». Ήταν η φωνή του Γέροντα, που έψαλλε με τα χέρια αναπεπταμένα στον εορτάζοντα ουρανό ανάμεσα στα γέρικα πλατάνια, ενώ σμήνος πουλιών συνεόρταζε τριγύρω του.

 

p_IakwvosΑυτές τις καταβασίες έψαλλε την ημέρα των Εισοδίων της Παναγίας κατά το παρελθόν έτος 1991. Μετά εξομολόγησε τον αδελφό Γεννάδιο και τον παρεκάλεσε να μείνει, γιατί «το απόγευμα θα χρειαστεί», όπως είπε, «να τον αλλάξει». Πράγματι το απόγευμα εκοιμήθη, για να κάνει μαζί με τα Εισόδια της Θεοτόκου τη δική του είσοδο στον εορτάζοντα ουρανό.
Ο Γέροντας Πορφύριος, που ετοίμαζε εκείνες τις μέρες τη δική του έξοδο από αυτό τον κόσμο, είπε: «Εκοιμήθη ο Γέρο-Ιάκωβος, ένας από τους μεγαλύτερους αγίους του αιώνα μας. Είχε μέγα διορατικό και προορατικό χάρισμα, το οποίο έκρυβε επιμελώς, για να μη δοξάζεται.»
Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των πατέρων ημών Ιακώβου και Πορφυρίου, «γένου ίλεως επί ταις αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς»”

17
Nov

17 Νοεμβρίου 2017

Ελπίζοντας οι δαπάνες για την Παιδεία επί του ΑΕΠ να πάνε στον μέσο Ευρωπαϊκό όρο!

πολυτεχνειο

9
Nov

Άγιος Νεκτάριος

14237663_495239227338417_8423142960640160528_n-300x300« Ὁ Ἕλλην ἀληθῶς ἐγεννήθη, ἵνα φιλοσοφῇ· διότι ἐγεννήθη διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἡ φιλοσοφία ἐγένετο παιδαγωγὸς εἰς Χριστὸν ἕπεται ὅτι ὁ Ἕλλην πλασθεὶς φιλόσοφος ἐπλάσθη χριστιανός, ἐπλάσθη ἵνα γνωρίσῃ τὴν ἀλήθειαν καὶ διαδῷ αὐτὴν τοῖς ἔθνεσιν.

Ἡ φιλοσοφία εἶναι ἀληθῶς ἀναφαίρετον κτῆμα τοῦ Ἕλληνος· διαδιδομένη ἀνὰ τὰ ἔθνη προσηλυτίζει αὐτὰ καὶ καθιστᾷ αὐτὰ ἑλληνικά, οὐδέποτε δὲ παύεται οὖσα Ἑλληνική· οἱ ὁπαδοὶ αὐτῆς, οἱ ὁμιληταὶ αὐτῆς ἀποβάλοντες τὸ ξένον καὶ βάρβαρον περιβάλλονται τὸ ἑλληνικὸν καὶ τὴν εὐγένειαν· ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία προώρισται ἵνα καταστήσῃ τοὺς πάντας Ἕλληνας· ἐγεννήθη ὑπὲρ τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ συνεταυτίσθη μετ᾿ αὐτοῦ, ὅπως ἐργασθῆ πρὸς σωτηρίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἕλλην καὶ φιλοσοφία εἰσὶ δυὸ τινὰ ἀναπόσπαστα· μαρτυρεῖ δὲ καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος λέγων: Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν.

Ναὶ ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος· τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ· αὕτη ἦν ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ· αὕτη ἡ κλῆσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν· μαρτύριον ἡ ἐθνικὴ αὐτοῦ ἱστορία· μαρτύριον ἡ φιλοσοφία αὐτοῦ· μαρτύριον ἡ κλίσις αὐτοῦ· μαρτύριον αἱ εὐγενεῖς αὐτοῦ διαθέσεις· μαρτύριον ἡ παγκόσμιος ἱστορία· μαρτύριον ἡ μακροβιότης αὐτοῦ, ἐξ ἣς δυνάμεθα ἀδιστάκτως νὰ συμπεράνωμεν καὶ τὴν αἰωνιότητα αὐτοῦ, διὰ τὸ αἰώνιον ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ μεθ᾿ οὗ συνεδέθη ὁ Ἑλληνισμός·

διότι ἐνῷ ὅλα τὰ ἔθνη τὰ ἐμφανισθέντα ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς ἦλθον καὶ παρῆλθον, μόνον τὸ Ἑλληνικὸν ἔμεινε ὡς πρόσωπον δρῶν ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καθ᾿ ὅλους τοὺς αἰῶνας·

καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρωπότης δεῖται αἰωνίων διδασκάλων·»

9
Nov

Μια φυσαρμόνικα που κλαίει

28
Oct

28 Οκτωβρίου 2017

Πως φτάσαμε από τα μεγάλα ΟΧΙ στα μεγάλα ΝΑΙ?!

hqdefault

22
Oct

Η αληθινή Σοφία

Agios_Iakwbos_o_Adelfotheos

(Απόσπασμα από την Επιστολή Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου)

13 Τίς σοφός και ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τα ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας. 

14 εἰ δε ζῆλον πικρόν ἔχετε και ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μή κατακαυχᾶσθε καί ψεύδεσθε κατά τῆς ἀληθείας. 

15 οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ’ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. 

16 ὅπου γάρ ζῆλος καί ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καί πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 

17 ἡ δέ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μέν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστή ἐλέους καί καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος καί ἀνυπόκριτος. 

18 καρπός δέ τῆς δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην

[ 13 Ποιος είναι σοφός και επιστήμονας μεταξύ σας; Ας δείξει από την καλή συμπεριφορά του τα έργα του με πραότητα σοφίας. 

14 Αν όμως έχετε πικρή ζήλια και φατριασμό μέσα στην καρδιά σας, μην καυχιέστε και μην ψεύδεστε ενάντια στην αλήθεια. 

15 Δεν είναι αυτή η σοφία που κατεβαίνει από επάνω, αλλά είναι επίγεια, ψυχική, δαιμονιώδης. 

16 Γιατί όπου υπάρχει ζήλια και φατριασμός, εκεί υπάρχει ακαταστασία και κάθε φαύλο πράγμα. 

17 Ενώ η σοφία από επάνω, πρώτα αφενός είναι αγνή, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, γεμάτη από έλεος και καρπούς αγαθούς, αμερόληπτη, ανυπόκριτη. 

18 Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται με ειρήνη από αυτούς που πράττουν την ειρήνη. ]

 

30
Sep

Η εποχή του “fast track”

odosΈχουμε μάθει να λέμε ότι η εποχή είναι η εποχή της ταχύτητας: όλα έχουμε μάθει ότι πρέπει να γίνονται “στα γρήγορα” και χωρίς “καθυστερήσεις”. Θέλουμε το πρόχειρο φαγητό στο χέρι (fast food), την Παιδεία και τη Γνώση χωρίς κόπο, τον γρήγορο πλουτισμό, την γρήγορη ανέλιξη σε θέσεις και αξιώματα ακόμη και την γρήγορη ωρίμανση στα φρούτα.

Ακόμη και σαν λαός θέλουμε τις “γρήγορες λύσεις”, τις παρερμηνείες των προφητειών που θα μας “Σώσουν” και θα μας “δοξάσουν” χωρίς να κουνήσουμε όμως εμείς ούτε το μικρό μας δακτυλάκι… 

Χάνουμε όμως έτσι την σημασία, την ωραία διαδρομή και την μαγεία του Δρόμου. Ξεχνάμε ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή και βιώνοντας τις Εμπειρίες, βαδίζοντας δηλαδή την Οδό στο τέλος αποκτάται η Γνώση που θα μας απελευθερώσει και θα μας κάνει να ζήσουμε πραγματικά («Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς», “Εγώ ειμί η Οδός η Αλήθεια και η Ζωή”).

Εξάλλου ας μην ξεχνάμε ότι τα φρούτα γρήγορης ωρίμανσης είναι τουλάχιστον άνοστα, χωρίς την γλύκα της δημιουργίας και πιθανότατα στο τέλος βλαβερά.

Θα πρέπει να μάθουμε ΜΑΖΙ πως:

“…η σωστή σειρά είναι η Ανάσταση ΜΕΤΑ τον Γολγοθά…”

 

 

2
Sep

Ψηφιακή υπηκοότητα στην Εσθονία

Τώρα και ψηφιακή υπηκοότητα στην χώρα πρότυπο της Ε.Ε. στην ψηφιακή διακυβέρνηση!

Δείτε για παράδειγμα ΕΔΩ (https://e-resident.gov.ee/)

estonia

3
Jul

Vivaldi – Violin Concerto in A Minor RV356

21
Jun

Μακάριος

(Ψάλλει ο Ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης,Υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας)
psalmoi3«Μακάριος ἀνήρ, ὅς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καί ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καί ἐπί καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν»

2 ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου το θέλημα αὐτοῦ, και ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας και νυκτός. 3 και ἔσται ὡς το ξύλον το πεφυτευμένον παρα τας διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τον καρπον αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, και το φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται· και πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται. 4 οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ ὡσει χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπο προσώπου τῆς γῆς. 5 δια τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, οὐδε ἁμαρτωλοι ἐν βουλῇ δικαίων· 6 ὅτι γινώσκει Κύριος ὁδόν δικαίων, και ὁδός ἀσεβῶν ἀπολεῖται.